Duyurular
Ana Sayfa / Uzman Çavuş / 2018 Uzman Çavuş Alımı Ve Şartları
Asker alımı tsk

2018 Uzman Çavuş Alımı Ve Şartları

2018 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

 Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; Uzman Onbaşı olarak
sadece Piyade Sınıfı Komando Branşına, Uzman Çavuş olarak ise Kara Kuvvetleri
Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda uygun göreceği TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda
sınıflandırmaları K.K.K.lığınca yapılacaktır.
Başvuru Koşulları:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
(a) Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi
okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki
dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış
olmak),
(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor
olmak,
(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla
terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve
sonrasında terhis olanlar),
(5) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış
olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı
bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, (TABLO-3)
(6) Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla)
yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve
sonrasında doğanlar),
(7) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(9) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi
kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya
ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,
(10) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş
olmak,
(11) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak,
(12) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(13) Ayrıca;
(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile
basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın
veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım
ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli
ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler
tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir
cezaya mahkûm olmamak,
(14) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
(15) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş
olmak,
(16) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
(17) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca
düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak,
(18) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için
adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu
nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince
kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,
(19) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu
kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
(20) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile
müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.
(21) Halen Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve
başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1)
(Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla
müracaatta bulanabilirler.

Kara Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden,
kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler
veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 27 yaşında
olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. (Sözleşmeli
Erlikte 3 yıllık hizmetini tamamlamayan ve ilk sözleşme süresi içerisinde bulunan sözleşmeli
erler başvuruda bulunamazlar)

(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru
yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin
sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik
belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak
öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla
29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş
rütbesiyle başlarlar.

 

Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton
dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön
yüzüne tükenmez kalem ile aday numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Örneği
Tablo-6’dadır.
(2) Sınav Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın başvurusunun kabul edildiğine dair
bilgisayar çıktısı,
(3) Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma bulunmuyor ise geçici mezuniyet
belgesinin aslı veya bir adet fotokopisi; diploma ve geçici mezuniyet belgesi de bulunmuyor ise
okul tarafından onaylı öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi, e-devletten alınmış olan
öğrenim durum belgesi),
(4) Askerlik hizmetini çavuş olarak yapanlar için varsa çavuş diploma sureti,
(5) Askerlik hizmeti sona eren adaylar için birliklerinden aldıkları terhis belgesinin aslı ve
fotokopisi veya askerlik şubesinden alacakları terhis belgesinin onaylı sureti, (Sözleşmeli Er
olarak görev yapmakta iken başvuran adaylar sözleşme belgelerinide yanlarında
getireceklerdir)
(6) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, spor kursu, ustalık ve kalfalık belgesi, bonservis, başarı
belgesi ve benzeri belgelerin asılları ve birer fotokopileri, (Halen silah altında olan erbaş/erlerin
kimlik ve ehliyetlerinin asılları birliklerince adaylara verilecektir.)
(7) Şehit/gazi kendisi, eşi veya çocuğu olduğunu belirten aday; Anne/baba veya eşi
TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu
kurumlarına mensup ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet
fotokopisi,
(8) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili Birlik Komutanı veya Kurum
Amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde getireceklerdir. Birlikler tarafından
nitelik belgeleri geçer not almayan, uygun görülmeyen adaylar sınava kesinlikle
gönderilmeyecektir. (Örneği TABLO-3’tedir)

 

Direk Klavuza ulaşmak için:   TIKLA

Uzman Erbaşlığa Başvuru Linki  : TIKLA

İlginizi Çekebilir!

uzman erbas alımı

Sözleşmeli Erbaş ve Er Sözlü Mülakat Soruları 2023 (GÜNCEL)

GÜNCEL 2023 Mülakat Soruları İçin yazının devamını inceleyiniz. Bu yazımızda  29 Mart 15 Nisan arası …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir